تحلیل ساختاری چندگانه رابطه بین کلیشه ها، صلاحیت ها و انگیزه های اکتساب نقش رهبری توسط مروجان کشاورزی

پیام:
چکیده:
این تحقیق با دو هدف اصلی شامل تحلیل ساختاری کلیشه های رهبری، صلاحیت های رهبری، انگیزه های اکتساب نقش رهبری و بررسی نقش مداخله گر جنسیت بر روابط بین این متغیرها انجام گرفت. این تحقیق با استفاده از نظرهای 303 مروج سازمان های جهاد کشاورزی استان های تهران، کرمانشاه و خراسان رضوی با روش پیمایشی با به کارگیری پرسشنامه ساختاریافته انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تکنیک چندمتغیره مدل سازی معادله های ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد کلیشه های رهبری و صلاحیت های رهبری اثر معنی داری بر انگیزه های اکتساب نقش رهبری مروجان دارند، درحالی که ارتباط معنی داری بین کلیشه های رهبری و انگیزه های اکتساب نقش رهبری وجود نداشت. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که متغیر جنسیت دارای نقش مداخله گر در ارتباط بین کلیشه های رهبری با صلاحیت های رهبری و انگیزه های اکتساب نقش رهبری است. درواقع، براساس نتایج می توان بیان کرد کلیشه های رهبری، مردان را در توسعه صلاحیت های رهبری و ارتقای انگیزه های اکتساب نقش رهبری یاری می کنند، درحالی که این ارتباط برای زنان منفی بود. هرچند ممکن است فشار کلیشه های فکری از بین نرود و تغییر آن ها امری زمانبر و نیازمند مذاکرات پایدار باشد، این مطالعه پیشنهاد می دهد ارائه برنامه های آموزشی مرتبط برای اصلاح این کلیشه های رهبری، راهکاری برای شروع فعالیت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
625 -637
لینک کوتاه:
magiran.com/p1412756 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.