عفونت مجدد سل در شمال غرب و غرب ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
شناسایی عوامل مرتبط با عفونت مجدد مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، می تواند در پیشگیری از وقوع آن و صرف هزینه های گزاف درمان بسیار کمک کننده باشد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل خطر مرتبط با عفونت مجدد بین بیماران اسمیر مثبت ریوی در 5 استان مرزی کشور ایران بود.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی طولی(سالهای92-90) عوامل بالینی- اقتصادی و اجتماعی مرتبط با عفونت مجدد مورد ارزیابی قرار گرفت. معیار ارزیابی بر اساس پرسشنامه، اطلاعات ثبت شده در پرونده بیماران و تایید پزشک سل استان بود.
یافته ها
از 300 بیماراسمیر مثبت ریوی با متوسط سنی 51.9 سال(2/24SD=)، 7.2% از بیماران دارای عفونت مجدد توبرکولوزیس بودند. 64% بیماران وضعیت مالی بسیار ضعیفی داشتند. از نظر هم ابتلایی با بیماریهای مزمن، 6/10% از بیماران اختلالات کلیوی،2/10% دیابت و 8/9% اختلالات کبدی داشتند. در آزمون چندگانه، سابقه مهاجرت از روستا به شهر(47/0P=) و کاهش وزن قابل توجه(44/0P=) با شانس عفونت مجدد رابطه آماری معنی داری داشتند.
نتیجه گیری
شیوع عفونت مجدد در بیماران در مقایسه با برآورد جهانی در حد متوسط بود. مطالعات دقیقتر در زمینه بررسی روابط علیتی کاهش وزن قابل توجه و عفونت مجدد لازم به نظر می رسد. انجام انگشت نگاری ژنتیکی در شناسایی زیر گونه های میکروب و نقش آنها در وقوع عفونت مجدد در کنار عوامل مختلف محیطی- اقتصادی ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1412978 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!