وضعیت استخوانی بر اساس بیومارکرها در بیماران همو دیالیزی

پیام:
چکیده:

ارتباط بیماری کلیوی با اختلالات استخوانی از سال 1883شناخته شده است. علی رغم تعاریف جامع تر همجنان تقسیم بندی این اختلالات استخوانی به انواع با ترن اور بالا و ترن اور بایین بک تقسیم بندی عملی و مهم میباشد.مسمومیت با المینیوم هم همواره یک تهدید مهم در این بیماران میباشد. مطالعه بر روی 30 بیمارانتخاب شده از بخش های همودیالیز در شهر تبریز صورت گرفت ولی 6 بیمار مطالعه را ترک کردند و فقط 24 بیمار تا آخر مطالعه پیگیری شدند. 10 نفر از بیماران،خانم و14 نفر آقا بودند. روش ایمنورادیومتریک برای اندازه گیری الکالان فسفاتار استخوانی و مولوکل کامل هورمون با راتیروید بکار رفت.و المنیومسرم هم به روش جدب اتمی مورد سنجش قرار کرفتند در 8 بیمار(24/8،33%)، سطح سرمی iPTH کمتر از 150pg/ml ودر 14 بیمار(24/14،58%)، سطح سرمی BAPکمتر از 27U/L بود،ولی فقط در 5 بیمار(24/5،20%)ترکیبی از iPTH کمتر از 150pg/ml و BAPکمتر از9/12 به طور همزمان وجود داشت با توجه به اینکه سطح سرمی آلومینیوم کمتر از 60ng/ml در بیماران همودیالیزی به عنوان نرمال تلقی میشود،ما 21 بیمار(24/21،87%)با سطوح سرمی آلومینیومی بالای این محدوده تعریف شده را داشتیم. این مطالعه مقدماتی،اولا بیماران با بیماری استخوانی low turn overرا برای ما مشخص نمود،ثانیا و از همه مهم تردرصد بالای مواجهه با آلومینیوم را در جمعیت بیماران دیالیزی ما آشکار ساخت.

زبان:
فارسی
صفحات:
38 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1412984 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.