تغییرات فصلی و توزیع فضایی جمعیت سفید بالک پنبه Bemisia tabaci روی خیار پاییزه در منطقه ملاثانی- استان خوزستان

پیام:
چکیده:
سفید بالک پنبه GennadiusBemisia tabaci یکی از مهمترین آفات خیار پاییزه دراستان خوزستان محسوب می شود. تغییرات فصلی و توزیع فضایی جمعیت سفید بالک پنبه در طول دو سال زراعی 1385 و 1386 به صورت هفتگی روی خیار پاییزه در منطقه ملاثانی مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو سال حشرات بالغ در حدود دهه اول شهریور ظاهر شدند. حداکثر جمعیت حشرات بالغ در سال 1385 و 1386 به ترتیب در 25 شهریور (58 عدد حشره بالغ در هر برگ) و 17 شهریور (25 عدد حشره بالغ در هر برگ) بود. در دو سال مذکور حداکثر جمعیت تخم در 25 شهریور (134 تخم در 2 سانتی متر مربع برگ) و 17 شهریور (92 تخم در 2 سانتی متر مربع برگ) بود. به همین ترتیب حداکثر جمعیت پوره در 2 سانتی متر مربع در دو سال مذکور به ترتیب در 25 شهریور (81 پوره در2 سانتی متر مربع) و 17 مهر (39 پوره در2 سانتی متر مربع) دیده شد. حداکثر جمعیت شفیره در دو سانتی متر مربع برگ در دو سال ذکر شده به ترتیب در 1 مهر (3/ 2 عدد شفیره) و 24 شهریور (4 /1 عدد شفیره) بود. جمعیت تمام مراحل رشدی سفید بالک پنبه در اواخر مهرماه به صفر رسید. نتایج حاصل از روش رگرسیونی تیلور نشان دهنده الگوی توزیع جمعیت تجمعی B. tabaciبود. نتایج حاصل از این تحقیق در مدیریت تلفیقی سفید بالک پنبه کاربرد دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413155 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!