فون مگس های میوه زیرخانواده Diptera:Tephritidae)Tephritinae) در مراتع هوراند استان آذربایجان شرقی و گزارش دو گونه جدید برای فون ایران

پیام:
چکیده:
اعضاء خانواده Tephritidae که به مگس های میوه معروف می باشند، در مرحله لارو ی از میوه گیاهان تغذیه کرده و باعث پوسیدگی و کاهش ارزش بازار پسندی آن ها می شوند. در این بررسی به منظور مطالعه فون زیرخانواده Tephritinae در مراتع هوراند برای نمونه برداری از تور حشره گیری و تله مالیز استفاده شد. نمونه برداری به صورت تصادفی و هفته ای یک بار طی فصول زراعی 1389-1388 برای شناسایی مگس های میوه در استان آذربایجان شرقی از منطقه هوراند انجام گرفت. در این بررسی، 13 گونه متعلق به هفت جنس از زیر خانواده Tephritinae جمع آوری و با استفاده از کلید های معتبر شناسایی گردید. تمام این گونه ها برای منطقه مورد مطالعه جدید بوده و گونه هایی که با ستاره مشخص شده اند، برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گونه ها شامل Campiglossa misella (Loew، 1869)، C. tessellate (Loew، 1844)، Ensina sonchi (Linnaeus، 1767)، Noeeta pupillata (Fallen، 1814)، Tephritis dioscurea (Loew، 1856)، T. postica (Loew، 1844)، T. praecox (Loew، 1844)، Tephritomyia lauta (Loew، 1869)، Terellia fuscicornis* (Loew، 1844)، T. gynaecochroma (Hering، 1937)، Urophora hermonis* (Freidberg، 1974)، U. mauritanica (Macquart، 1843) و U. terebrans (Loew، 1850) هستند. کلیدی برای شناسایی گونه های جمع آوری شده ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413158 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!