ارزیابی مقاومت آنتی زنوزی ارقام خیارCucumis sativus L. نسبت به مگس مینوز سبزیجات (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae

پیام:
چکیده:
استفاده از ارقام مقاوم گیاهی به عنوان رهیافت موثر در مدیریت تلفیقی مگس مینوز BlanchardLiriomyza sativae مطرح است. در این مطالعه، مقاومت آنتی زنوزی 17 رقم خیار نسبت به مگس مینوز سبزیجات L. sativae در شرایط گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت برای این منظور آزمایش غربال بر اساس بررسی شاخص های تعداد نیش تغذیه ای، تعداد تونل لاروی، نسبت تونل لاروی به نیش تغذیه ای و میزان صدمه انجام شد. در آزمایش غربال تفاوت های معنی داری از لحاظ شاخص های مربوطه مشاهده شد (P<0.01). ارقام خیار در این آزمایش با استفاده از تمام شاخص ها، تجزیه کلاستر و به 4 گروه عمده ی حساس، نیمه حساس، نیمه مقاوم و مقاوم طبقه بندی شدند. ارقام مختلف خیار از لحاظ تراکم کرک های مختلف سطح برگ نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد ارقام مزرعه ای در مقایسه با ارقام گلخانه ای، تراکم کرک ترشحی بیشتری داشتند. نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد ارقامی که عمدتا به صورت مزرعه ای کشت می شوند، نسبت به ارقام گلخانه ای مقاوم تر هستند. همچنین در یک سیستم سطوح غذایی 3 گانه، تاثیر سطح اول تغذیه (رقم خیار) بر سطح سوم تغذیه (زنبور پارازیتویید) بررسی شد و نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان جلب زنبور پارازیتویید Diglyphus isaea(Walker) بین ارقام خیار وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413160 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!