اثرات خاک تیمار شده با اسید بوریک روی مرگ و میر، فعالیت های تونل زنی و تغذیه ای موریانه (Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
موریانه (Microcerotermes diversus Silvestri(Iso.: Termitidae مهمترین آفت ساختمان ها در اهواز می باشدو از کلیه مواد حاوی سلولز تغذیه می کند. این موریانه در آشیانه های زیرزمینی زندگی می کند و از طریق ایجاد دالان های زیرزمینی به ساختمان ها و گیاهان دست می یابد. فعالیت حشره کشی ترکیبات بور سبب شده که جهت تیمار خاک و ایجاد موانع خاکی علیه موریانه های زیر زمینی توصیه گردد. در این تحقیقاسید بوریک به عنوان مانع شیمیایی بر علیه M. diversus با استفاده از روش های زیست سنجی لوله های آزمایشی و ظروف پلاستیکی در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد.حدود غلظت مورد استفاده 2/ 0– 4 درصد بود. نتایج نشان داد اسید بوریک به عنوان دور کننده عمل نکرد، اما خاک تیمار شده با غلظت های بالاتر از 5/ 1 درصد این ترکیب نفوذ موریانه ها را به تاخیر انداخت. همچنین در غلظت های بالاتر از 5/ 1 درصد یک افزایش تدریجی در مرگ و میر ایجاد شد. مساحت تونل زنی و فعالیت تغذیه ای در طول 14 روز در خاک تیمار شده کاهش یافت. با توجه به این نتایج می توان اسید بوریک را به عنوان موریانه کش موثر جهت تیمار خاک پیشنهاد نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413163 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!