اثر تخم کشی اسانس دو گونه اکالیپتوس روی کنه تارتن دولکه ای Koch Tetranychus urticae

پیام:
چکیده:
کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch یکی از چند خوارترین آفات شناخته شده محصولات کشاورزی دنیا به حساب می آید. با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از آفت کش های شیمیایی نظیر بروز مقاومت در کنه های گیاهی، این تحقیق به منظور معرفی ترکیبات جایگزین کم خطر برای محیط زیست انجام گرفت. لذا در این مطالعه اثر تخم کشی اسانس گیاهان Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه تارتن دو لکه ای T. urticae در شرایط دمایی 5/ 0 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. اسانس ها به روش تقطیر با آب، توسط دستگاه کلونجر استخراج شدند. غلظت های 75/ 3، 28/ 8، 57/ 11، 60/ 15 و 32/ 19 میکرولیتر بر لیتر هوا روی یک قطعه کاغذ صافی به قطر 2 سانتی متر ریخته و در داخل در پوش ظروف شیشه ای قرار گرفتند. پس از 1 و 3 روز، تخم های کنه به ظروف عاری از اسانس منتقل و پس از 24 ساعت تعداد تخم تفریخ شده در هر ظرف شمارش گردید. نتایج حاصل از پردازش داده ها بیان می دارد که LC50 محاسبه شده گیاهان E. salmonophloia و E. kingsmillii روی مرحله تخم کنه تارتن دو لکه ای پس از گذشت 24 ساعت به 39/ 14 و 14/14 میکرو لیتر بر لیتر هوا و پس از 72 ساعت به 17/ 7 و 19/ 7 میکرو لیتر بر لیتر هوا می رسد. بر اساس مقادیر LC50 محاسبه شده، اثر تخم کشی این دو گیاه اختلاف معنی داری با هم نداشتند اما مدت زمان 72 ساعت اسانس دهی به طور معنی دار بسیار موثرتر از 24 ساعت اسانس دهی بود. شناسایی اسانس های گیاهی با استفاده از دستگاه GC و GC/MS نشان داد که 1،8-Cineole، P-cymene و α-Pinene ترکیبات غالب موجود در اسانس های مورد مطالعه را تشکیل می دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413165 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!