تاثیر چند جدایه ایرانی قارچ (Fungi: Ascomycota) (Vuillemin Beauveria bassiana) روی شته روسی گندم (Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
در این بررسی چهار جدایه قارچ (Beauveria bassiana (Vuilleminاز خاک مناطق فشند، آتشگاه، قره آقاچ و حشره ملخ روی حشره کامل شته روسی گندم(Mordvilko) Diuraphisnoxia در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. پس از تعیین غلظت های حداقل و حداکثر این چهار جدایه با غلظت های103،104،105،106 اسپور در میلی لیتر، برای هر حشره آزمایش و غلظت کشنده 50 و90 درصد محاسبه گردید. کم ترین غلظت کشنده50 درصد،105×4 اسپور در میلی لیتر مربوط به جدایه DEBI002 و بیشترین آن106×5/ 2 اسپور در میلی لیتر، مربوط به جدایه DEBI010 بود. کمترین زمان 50 درصد مرگ و میر محاسبه شده مربوط به جدایه DEBI002 در غلظت 106 اسپور در میلی لیتر، 8/ 2 روز بود. نتایج تجزیه واریانس ANOVA بین چهار جدایه روی شته روسی گندم در قالب طرح کاملا«تصادفی در دو روز 6 و10 به این صورت محاسبه شد. در غلظت 105 اسپور در میلی لیتر و در روز ششم، جدایه (DEBI002 (34.95% ± 3.64، جدایه (DEBI015 (37.1% ± 6.11 وجدایه (DEBI001 (32.35% ± 1.3 در گروهA، و جدایه (DEBI010 (18.74% ± 1.91 در گروه B و در غلظت 105 اسپور در میلی لیتر در روز دهم، جدایه (DEBI002 (1/23 ± 45/1%، جدایه DEBI015 (7/21 ± 48/ 39%) و جدایه(DEBI001 (2/65 ± 39/43% در گروهA و جدایه (DEBI010 (3/9 ± 23 /16% در گروه B قرار گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413183 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!