ردیابی سریع Armillaria mellea عامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان از نمونه های خاک و چوب با استفاده از تکنیک PCR آشیانه ای

پیام:
چکیده:
بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و طوقه که توسط گونه های Armillaria ایجاد می شود، یکی از بیماری های مهم گیاهان چوبی اعم از درختان میوه، جنگلی و زینتی در مناطق مختلف می باشد. این بیماری در استان اصفهان به شدت شیوع دارد و همه ساله خسارت فراوانی را به درختان میوه وارد می سازد. از آنجا که در میان درختان میوه تعداد کمی رقم مقاوم به بیماری یافت می شود و هیچ اقدام موثری نیز در کنترل کامل بیماری وجود ندارد، ردیابی عامل بیماری در خاک جهت پایه ریزی یک طرح مدیریتی و کاهش خسارت بیماری حائز اهمیت است. در این تحقیق جهت ردیابی سریع، حساس و اختصاصی جدایه هایArmillaria از نمونه های خاک و چوب، از آغازگرهای اختصاصی AR1 و AR2 با موفقیت استفاده شد. استخراج DNA به طور مستقیم از نمونه های خاک و چوب انجام گرفت و ناحیه ITS در مرحله اول به وسیله آغازگرهای عمومی ITS1 و ITS4 در واکنش PCR و در مرحله دوم توسط آغازگرهای اختصاصی AR1 و AR2 در واکنش nested PCR تکثیر شد. با استفاده از روش nested PCR، ردیابی بیمارگر به طور مستقیم در نمونه های خاک و ریشه بدون نیاز به جداسازی و کشت میسلیوم آرمیلاریا و در مراحل اولیه بیماری امکان پذیر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413184 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!