بررسی اثر فرمولاسیون های قارچ Beauveria bassianaبا روغن های گیاهی مختلف و ترکیب شیمیایی آن ها بر قدرت کشندگی آن در جمعیت شپشه داندانه دار Oryzaephilus surinaemensis در شرایط تغذیه از خرما

نویسنده:
چکیده:
جهت تکمیل برنامه کنترل میکروبی شپشه دندانه دار، Oryzaephilus surinamensi L. در مدیریت تلفیقی آفات انباری خرما، تعیین فرمولاسیون مناسب قارچ Beauveria bassiana Balsamo با استفاده از روغن های گیاهی ضروری بود. با توجه به این موضوع 9 روغن گیاهی تصفیه شده خوراکی تجاری شامل روغن کلزا، سویا، کنجد، ذرت، نارگیل، هسته انگور، زیتون، آفتابگردان و بادام تهیه و جهت فرمولاسیون قارچ مزبور مورد آزمایش قرار گرفتند. براساس نتایج این پژوهش روغن گیاهی کنجد برای فرمولاسیون قارچ پیشنهاد شد زیرا در میان فرمولاسیون های روغنی مورد آزمایش، کمترین LC50 مربوط به قارچ B. bassiana جدایه C 441 فرموله شده با روغن کنجد روی حشرات کامل معادل104×491/ 1 اسپور در میلی لیتر بود. فرمولاسیون قارچ با روغن گیاهی کنجد باعث کاهش طول دوره وقوع درصدهای مختلف تلفات نسبت به شاهد شد. در میان روغن های گیاهی، روغن کنجد و روغن بادام به ترتیب دارای بیشترین اثر سینرژیستی وآنتاگونیستی در خواص زهرآگینی قارچ بوده اند. در میان اسید چرب های چرب موجود در روغن های گیاهی اسیدهای چرب مارگاریک و اوراسیک دارای اثر افزایشی و اسیدهای چرب پالمولیتیک و لینولئیک دارای اثر کاهشی در قدرت کشندگی قارچ B. bassiana بوده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413188 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!