ارزیابی مقاومت توده های مختلف چغندرقند نسبت به نماتد سیست چغندرقند (Schmidt (Heterodera schachtii

پیام:
چکیده:
در این تحقیق تعداد 30 توده اصلاحی جدید چغندرقند حاصل از تلاقی لاین های نرعقیم منوژرم و مولتی ژرم چغندرقند با دو منبع مقاوم 1009-W (حامل ژن مقاومت از منبع Beta procumbens) و 1010-W (حامل ژنهای مقاومت از منبع (Beta maritima در سال های 1384 و 1385 به همراه شاهدهای مقاوم و حساس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو منطقه با آلودگی طبیعی(مشهد و خوی) از نظر مقاومت به نماتد و عملکرد مورد مقایسه قرار گرفتند. متوسط تعداد تخم و لارو قبل از کاشت در مزارع آزمایشی در سال های اول و دوم اجرای آزمایش به ترتیب 424 و 476 عدد دریکصد گرم خاک بود. نتایج آزمایش های مزرعه ای و گروه بندی خوشه ایژنوتیپ ها بر مبنای عملکرد شکر نشان داد ژنوتیپ های 231×(MSC2×W-1009)-P، 231×(MSR×W-1009) ×(FC709-2، 231×(MSR×W-1010 و 231×(MS261×W-1010) از پتانسیل عملکرد بالایی برخوردار بوده و با شاهد مقاوم خارجی در یک خوشه قرارگرفتند. ژنوتیپ های 231×(MSR×W-1010)، 231×(20447×W-1009)، 261×(MS20314×W-1009) و 231×(MC2×W-1009) در شرایط مزرعه پایین ترین شاخص تولید مثل نماتد را دارا بودند. به این ترتیب می توان از ژنوتیپ های فوق الذکر در تهیه ارقام مقاوم به نماتد استفاده نمود. ژنوتیپ 231*(MSR*W-1010) از نظر هر دو صفت از شاهد های مقاوم برتر و به عنوان یک ژنوتیپ مقاوم با پتانسیل عملکرد مناسب شناخته شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413189 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!