اثرات جنبی چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر پارامترهای بیولوژیکی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) پس از تیمار تخم و لارو سن سه در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش اثرات جنبی سه پاد آفت هگزافلومورون،پی متروزین و اسپیرودیکلوفن که در ایران برای کنترل برخی آفات سبزی، جالیزی، پنبه و درختان میوه پیشنهاد شده اند، و چهار عصاره گیاهی استبرقCalotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae)، کلپوره، Teucrium polium L (Lamiaceae)، آویشن Thymus vulgaris L. (Labiatae) و شاه تره Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae)روی پارامترهای بیولوژیکیبالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens)در دمای 1 ± 26 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره نوری:تاریکی (8:16) بررسی شد. برای تیمار مرحله تخم و لارو سن سوم به ترتیب از روش غوطه ورسازی و قطره گذاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که طول دوره ی رشدی از تخم تا حشره کامل، هنگامی که تخم ها و لارو های سن سوم با پاد آفت و عصاره تیمار شدند طولانی تر از شاهد بود. در بین پاد آفت ها و عصاره های گیاهی در مرحله تخم کمترین طول دوره ی رشد 3 /21 روز مربوط به اسپیرودیکلوفن و بیشترین آن 8/ 22 روز مربوط به شاتره بود. همچنین در تیمار لارو سن سوم نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر طول دوره رشدی (لارو سن سوم تا حشره کامل) برای پی متروزین (4/ 15 روز) و شاتره (8/ 14 روز) و کمترین مقادیر برای تیمارهای اسپیرودیکلوفن (4/ 12 روز) و هگزافلومرون (7/ 12 روز) بدست آمد. این نتایج نشان داد که پی متروزین روی طول دوره رشدی لارو سن سوم تاثیر داشت در حالی که روی مرحله تخم تاثیر معنی داری نشان نداد. با این رخداد به نظر می رسد این پاد آفت تاثیر منفی در توانایی دشمن طبیعی C. carnea برای کنترل آفات هدف ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413193 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!