تاثیر مراحل مختلف سنی شته Aphis fabae Scopoli روی برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Marshall

پیام:
چکیده:
پرورش انبوه وکاربرد موثر پارازیتوئید نیازمند دانستن پارامترهای موثر بر شایستگی آن ها می باشد. کیفیت میزبان یک ویژگی درونی است و به واسطه تفاوت های کمی و کیفی میزبان تعیین می شود. این تفاوت ها می توانند منابع غذایی در دسترس و به تبع آن ویژگی های زیستی پارازیتوئید را تحت تاثیر قرار دهند. در این پژوهش زنبور (Lysiphlebus fabarum (Marshall در مراحل مختلف رشدی شته سیاه باقلا، Aphis fabae، شامل چهار سن پورگی و حشره کامل پرورش داده شد و برخی از پارامترهای موثر در شایستگی آن ارزیابی شد. در این مطالعه، دوره پیش از بلوغ زنبور با افزایش اندازه شته در زمان پارازیتیسم زیاد شد، چنانچه در پوره سن اول، دوم، سوم، چهارم و حشره کامل شته به ترتیب 09/ 0±75/ 10، 08/ 0±57/ 11، 14 /0±93/ 11، 10/ 0±48/ 12 و 06/ 0±61/ 12 روز به دست آمد. اندازه زنبورهای پرورش یافته در سنین مختلف رشد شته از روندی خاصی پیروی نکرد؛ به این صورت که بزرگترین نتاج زنبور از پرورش درپوره سن دوم حاصل شدند و پس از آن به ترتیب حشره کامل شته و پوره های سنین سوم، چهارم و اول قرار داشتند. نرخ ظهور زنبور نیز در شته بالغ با 91/ 95% بیشترین مقدار و در پوره سن چهارم با 57/ 81% کمترین مقدار را داشت. علاوه براین پرورش زنبور در مراحل مختلف سنی شته تاثیر معنی داری در طول عمر آن ایجاد کرد و بیشترین طول عمر در زنبورهای پرورش یافته در پوره سن سوم دیده شد. براساس نتایج پژوهش حاضر بیشترین شایستگی پارازیتوئید هنگام پرورش در پوره سن دوم شته حاصل می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413222 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!