توسعه راهبرد مدیریت ساقه خوار نواری برنج (Chilo suppressalis (Walk در مزارع کشاورزان در استان مازندران

چکیده:
برنج از مهمترین محصولات غذایی در دنیا است. برای پایین آورن خسارت ساقه خوار نواری برنج، مدیریت این آفت در برنج ضروری است. نتایج بررسی های دوساله قبلی نشان داد که تلفیق دو روش (کنترل مکانیکی و بیولوژیکی) می تواند در کاهش میزان خسارت ساقه خوار موثر باشد. برای تایید این امر، خصوصا به کارگیری کنترل مکانیکی که از نظر اقتصادی و زیست محیطی روشی مناسب می باشد، تحقیق حاضر در شرق (شهرستان نکا)، مرکزی (شهرستان بابل) و غرب (شهرستان نور) استان مازندران روی برنج رقم طارم هاشمی در زمین زارعین انجام شد. تیمار های مورد بررسی، کنترل ساقه خوار نواری با چهار روش شامل: فقط مکانیکی، مکانیکی - بیولوژیکی، مکانیکی- بیولوژیکی – شیمیایی و فقط شیمیایی (روش معمول کشاورزان) بوده است. آماربرداری از درصد خوشه های سفید شده و عملکرد تیمارها قبل از برداشت به عمل آمد. تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار SAS انجام شد و برای مقایسه میانگین تیمارها در آزمایش از آزمون های One-Way ANOVA و برای تعیین اختلاف بین گروه ها از آزمون دانکن استفاده شد. تفاوت معنی داری بین درصد خوشه های سفید شده و عملکرد در سطح 1 درصد دیده شد. بیشترین درصد خوشه های سفید شده (2/14 درصد) در تیمار فقط سمپاشی مشاهده گردید که در گروه (الف) قرار گرفت و بقیه تیمارها در گروه (ب) قرار گرفتند. همچنین تفاوت معنی داری بین تیمارها از نظر میزان عملکرد مشاهده گردید و تیمار روش معمول کشاورزان با کمترین میزان عملکرد (3854 کیلو گرم شلتوک در هکتار) در گروه (الف) و تیمار مکانیکی- بیولوژیکی- سمپاشی با بیشترین میزان عملکرد (5110کیلوگرم شلتوک در هکتار) همراه با دو تیمار دیگر در گروه (ب) قرار گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413227 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!