تعیین بهترین ترکیب تله و ماده جلب کننده جهت شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای (Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae در یک باغ انار در شیراز

نویسنده:
چکیده:
شکار انبوه یکی از متداول ترین روش های کنترل مگس های میوه در دنیا به شمار می رود. هدف این پژوهش تعیین بهترین ترکیب تله و ماده جلب کننده جهت شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای در باغ های انار در شهر شیراز بود. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در یک باغ انار با ساختار سنتی در سال 1388 انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- تله جکسون+ تری مدلور 2- تله مک فیل + تری مدلور 3- تله تفری تراپ + بیولور 4 - تله تفری تراپ + مایع سراتراپ 5- تله بطری پلاستیکی+ مایع سرا تراپ 6- کارت زردرنگ چسبی. تله ها هم زمان با شروع تغییر رنگ میوه های انار (نیمه اول شهریور) در با غ آزمایشی نصب شدند. شمارش میزان شکار مگس میوه مدیترانه ای و حشرات غیر هدف در تیمارها به صورت هفتگی انجام شد. داده ها آنالیز واریانس گردید و میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند. نتایج اختلاف معنی داری را بین تیمارها در سطح یک درصد نشان داد. میانگین شکار روزانه مگس مدیترانه ای در تیمارهای فوق الذکر به ترتیب 77/ 0، 90/ 1، 58/ 0، 2/ 0، 13/ 0 و صفر عدد تعیین شد. هم چنین میانگین شکار روزانه حشره های غیر هدف به ترتیب 01/ 0، 02/ 0، 46/ 2، 19/ 4، 79 /6 و74/ 0 عدد تعیین شد. در مجموع حشرات غیر هدف 6/ 85 درصد از کل شکار تله ها را به خود اختصاص دادند. مگس Minettia sp. از خانواده Lauxaniidae و مگس سرکه و مگس انجیر آفریقایی از خانواده Drosophilidae گونه های غالب در میان حشرات غیر هدف شکار شده بودند. میزان شکار حشره نر مگس مدیترانه ای در تیمارهای یک و دو بیش از 95 درصد و در تیمارهای سه، چهار و پنج به ترتیب 24،27 و 5/22 درصد تعیین شد. به طورکلی از نظر شاخص های فنی، اکولوژیکی و اقتصادی تیمار دو برتر از بقیه بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413229 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!