فون سوسک های زمینی (Col: Carabidae) در شهرستان آزادشهر، شرق استان گلستان

پیام:
چکیده:
سوسک های زمینی (خانواده ی کارابیده) با داشتن بیش از چهل هزار گونه ی شناخته شده در دنیا، یکی از مهم ترین گروه های شکارگرهای چندخوار به شمار می روند و در کاهش جمعیت آفات و افزایش تنوع زیستی در بوم سامانه های کشاورزی و غیرکشاورزی نقش مهم دارند. در این بررسی که طی سال های 1388 و 1389 در شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان گلستان انجام گرفت، با استفاده از تله های گودالی و نوری، قیف برلز و نیز دست، سوسک های این خانواده از زیستگاه های مختلف زراعی، باغی و جنگلی جمع آوری و شناسایی شدند. در مجموع، پنجاه گونه متعلق به سیزده زیرخانواده، بیست قبیله و 34 جنس جمع آوری شدند که از میان آن ها، دو گونه ی Paratachys turkestanicus (Csiki) و Notiophilus danieli Reitterبرای اولین بار از ایران گزارش می شوند. با توجه به فعالیت چشمگیر این گروه از شکارگرها در باغ ها و مزارع این شهرستان، اجرای برنامه های حفاظتی جهت حفظ یا افزایش جمعیت آن ها توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413232 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!