تحریک تولید برخی ترکیبات دفاعی علیه نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله اسید سالیسیلیک در گیاه گوجه فرنگی

پیام:
چکیده:
در این مطالعه اثر اسید سالیسیلیک بر القاء پاسخ های دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. گیاهچه ها در مرحله 6 -4 برگی توسط غلظت 5 میلی مولار اسید سالیسیلیک و لارو سن دوم نماتود Meloidogyne javanica مایه زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و میزان فنل کل در روزهای اول تا هشتم بعد از مایه زنی با نماتود اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که علاوه بر کاهش شدت بیماری در گلخانه، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و فنل کل گیاهچه های تیمار شده نیز در مقایسه با شاهد افزایش یافت. همچنین در این بررسی نشان داده شد که اسید سالیسیلیک می تواند سبب افزایش درصد مرگ و میر لاروهای سن دوم نماتود در شرایط آزمایشگاه شود. نتایج تغییرات در میزان فنل کل در ریشه و نیز تغییرات فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در طی زمان های مختلف پس از مایه کوبی نشان داد که اسید سالیسیلیک می تواند ترکیبی موثر جهت تحریک مقاومت القایی و کاهش شدت بیماری ناشی از M. javanica در گیاه گوجه فرنگی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413233 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!