مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در اختلال افسردگی اساسی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اختلال افسردگی اساسی یکی از اختلالات روانی شایع است که نحوه تنطیم شناختی هیجان در رشد یا کاهش علایم این اختلال تاثیر می گذارد. از آنجا که تنظیم شناختی هیجان در برخورد کارآمد با مشکلات زندگی نقش مهمی را ایفا می کند، اختلال در آن موجب آشفتگی های هیجانی از جمله افسردگی اساسی می شود. هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در اختلال افسردگی اساسی است.
روش بررسی
پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی و به صورت پیش آزمون پس آزمون با دو گروه است. سی نفر از افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در مرکز بهداشت و مشاوره مجتمع آموزش عالی اسفراین به طور تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه 15 نفری اختصاص یافتند و هر گروه طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان شناختی رفتاری و مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفتند و با استفاده از مصاحبه تشخیصی بالینی و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و لگرستیمورد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
بین روش درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن از نظر تاثیر بر بهبود تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنی داری وجود دارد، نتایج آزمون تی و مقایسه میانگین های نمره تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که روش درمان مبتنی بر حضور ذهن در بهبود تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به افسردگی اساسی، موثرتر از روش درمان شناختی رفتاری است(85/2-=t، 008/0=p).
نتیجه گیری
روش های درمانی شناختی رفتاری و مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان موثرند که روش مبتنی بر حضور ذهن به این دلیل که توجه به احساسات فعلی و پرهیز از قضاوت در مورد خود را مورد تاکید قرار می دهد، می تواند در استفاده از راهکارهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان به وسیله بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، موثرتر از روش شناختی رفتاری واقع شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
210 -219
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413514 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.