شناسایی قارچ های Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه های جنگلی استان لرستان

پیام:
چکیده:
به منظور مطالعه قارچ های تیره Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه های جنگلی استان لرستان نمونه های آلوده از گونه های Acer monspesulanum، Daphne mucronata، Salix alba، Crataegus azarolus و Quercus infectoria subsp. Boisieri جمع آوری شد. پس از شناسایی میزبان های گیاهی، ثبت مشخصات اولیه و شناسایی قارچ های عامل بیماری انجام شد. در بین نمونه های شناسایی شده قارچ Phyllactinia gutata از روی S. alba و C. azarolus اولین گزارش از این قارچ روی این میزبان ها از ایران می باشد. همچنین قارچ Leveillula taurica از روی D. mucronata برای دومین بار از دنیا روی این گونه گزارش می شود و قارچErysiphe alphitoides var. alphitoides رویQ. infectoria subsp. Boisieri به عنوان اولین گزارش روی این زیرگونه گیاهی از ایران و قارچ Sawadaea tulasnei روی گونه A. mondpesulanum به عنوان اولین گزارش از استان لرستان معرفی می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413781 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!