یک روش تحلیلی برای حل معادلات رطوبت زدایی هوا به وسیله دسیکنت مایع، در رطوبت زدا

پیام:
چکیده:
سیستم های تبرید و رطوبت زدای دسیکنت یکی از روش های نوین برای تبرید و تهویه مطبوع می باشد که در این روش بایک سری فعل و انفعالات رطوبت هوا حذف می شود وسپس هوا به واحد سرمایش فرستاده می شود، که با اینکار بار نهان حذف می گردد ودر انرژی مصرفی صرفه جویی می شود. مهمترین قسمت این سیکل رطوبت زدای آن می باشد. دراین مقاله ابتدا معادلات حاکم برانتقال گرما و جرم نوشته شده اند وسپس این معادلات با فرض اینکه کسر مولی آب در هوا در سطح مشترک هوا و مایع دسیکنت ثابت باشد، به روش تحلیلی حل شده اند، فرض ثابت بودن کسر مولی آب در هوا، در سطح مشترک هوا و دسیکنت زمانی به واقعیت نزدیک تر است که دبی دسیکنت مایع زیاد باشد،که در اکثر کاربردهای عملی نیز اینگونه می باشد. نتایج حل تحلیلی با نتایج تجربی موجود در مقالات و نیز با نتایج حل عددی مقایسه شده است که این مقایسه نشان می دهد که حل تحلیلی صورت گرفته صحیح بوده و این حل می تواند جایگزین حل عددی گردد. شایان ذکر است که داده های ارائه شده برای دسیکنت LiCl می باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1414402 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!