ناپایداری اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان

پیام:
چکیده:
بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران از توریسم به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد م یکنند. این صنعت بخش عظیمی از درآمدهای ملی بسیاری کشورهای جها نسوم را به خود اختصاص می دهد. مدیریت اکوتوریسم در ایران کی عنصر حیاتی برای رشد و توسعه جامعه است. ایران با تنوع آب و هوایی، گونه های گیاهی و حیات وحش منحصر ب هفرد می تواند جایگاه ممتازی در میان کشورهای جهان کسب نماید. استان خوزستان نیز با دارا بودن عرصه های طبیعی و چش ماندازهای زیبا توانایی جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این صنعت در خوزستان به دلیل عدم توجه کافی با مسائل و مشکلات عدید های نظیر ضعف در مدیریت و برنام هریزی، عدم وجود قوانین صریح، کمبود اعتبارات مالی، کافی نبودن پرسنل آموزش دیده و متخصص و عدم مشارکت محلی مواجه است. یافت ه ها همچنین نشا ندهنده روند ناپایداری و تخریب اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان می باشد. در پایان مقاله، پیشنهاداتی برای حرکت در جهت توسعه پایدار اکوتوریسم استان ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1415938 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!