برنامه ریزی و زون بندی ذخیره گاه زیستکره حرا براساس معیارهای بین المللی با تاکید بر جزیره قشم(با استفاده ازGIS)

پیام:
چکیده:

از آنجایی که هدف از این تحقیق بهر هبرداری بهینه از منطقه مورد مطالعه در راستای اهداف ذخیره گاه زیست کره بود با استفاده از منابع اکولوژیک و منابع اقتصادی اجتماعی با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل سیستمی جهت زو نب ندی استفاده GIS و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی گردید. با توجه به اینکه این منطقه فاقد عوارض برجسته و تغییرات توپوگرافی خاص بوده جهت زون بندی ذخیره گاه زیس تکره از نقشه های شیب، ارتفاع، جهت و در نهایت نقشه واحد شکل زمین که به طور معمول در مطالعات مربوط به ارزیابی توان اکولوژیک محیط های خشکی مورد استفاده قرار می گیرد، در این مطالعه مورد استفاده قرار نگرفته و به جای آن از فاکتورهای بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی و نق شهای سه گانه ذخیره گاه زیست کره)نقش توسعه نقش حفاظت، نقش لجستیک(و تعریف مربوط به هر یک از زو نها، مورد استفاده قرار گرفت که در نهایت ت عداد سه هسته طبیعی، یک زون ضربه گیر پیرامونی و 2 زون بینابینی انتخاب گردیدند که از سطح کل ذخیره گاه زیس تکره 28983 هکتار به عنوان زون هسته 50156 هکتار به عنوان زون ضربه گیر پیرامونی و 7694 هکتار به عنوان زون بینابینی اختصاص یافته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1415942 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!