شناخت کمی و کیفی پار کها و فضاهای سبز شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران

پیام:
چکیده:
اهمیت فضاهای سبز شهری به عنوان عرصه های عمومی در الگوهای نوین زندگی شهری و نقش مهم این فضاها در نظام کاربری زمین، ایجاد فضاهایی جهت گذران اوقات فراغت برای شهروندان، کاهش میزان آلودگی های محیطی و ایجاد رابط های قو یتر، میان آنان با محیط شهری واضح و مشخص است. ارزیابی پارک ها و فضاهای سبز شهری منطقه 8 تهران به عنوان یکی از چند منطقه ای که در مقایسه با سایر مناطق شهر و علی رغم دارا بودن منابع و فضاهای مناسب، در وضعیت مناسبی قرار ندارند، موضوع مقاله حاضر است. نتایج این ارزیابی می تواند در بکارگیری و تخصیص منابع برای مدیران و طراحان شهری مفید بوده و در عین حال نحوه استفاده عموم مردم از فضا را نشان می دهد. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که در روند انجام آن با تکیه بر مبانی نظری و تئوری های ارائه شده در مورد پارک های شهری و همچنین مروری بر تجارب ایران و جهان در این مورد، با مقایسه و بررسی کلی وضعیت پارک های منطقه 8 در شهر تهران، پارک های مهم و اصلی آن در مقیاس های مختلف ناحیه ای، محله ای و یا واحد همسایگی با انتخاب معیارهای تعیینک ننده مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل در دو بخش کمی و کیفی ارائه گردیدند که بیانگر کمبود میزان سرانه فضای سبز در این منطقه و همچنین عدم پراکنش مناسب و عدم کارکرد اکولوژیکی بالا، به ویژه در شش ماهه دوم سال، می باشند. همچنین؛ پارک های منطقه از لحاظ ایمنی و امنیت در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند که این امر سبب کاهش میزان حضور و استفاده گروه های مختلف سنی از پارک ها گردیده است. نامناسب بودن تعداد و تنوع تاسیسات و تجهیزات پارک ها و غیر استاندارد بودن فضاهای بازی کودکان نیز از دیگر موارد منفی مشاهده شده در این گونه فضاها می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
2 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1415963 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!