گزارشگری محیط زیست و استرا تژی تجاری

نویسنده:
پیام:
چکیده:

حسابداری محیط زیست به عنوان یکی از زیر مجموعه های حسابداری در طول سا لهای گذشته پیوسته در مسیر توسعه گام برداشته است. با افزایش تمرکز جامعه پیرامون مباحث زیست محیطی، حسابداری نقش ویژه ای را در راستای انداز هگیری عملکرد بر عهده گرفته است. آگاهی از وضعیت محیط پیرامونی، موجب پویایی عملکرد زیست محیطی واحد تجاری می شود. در این نوشتار نگارنده یکپارچگی رویه های محیطی با رویه های تجاری را مورد توجه قرار داده و از بررسی نحوه برخورد با حسابداری زیست محیطی در استانداردهای حسابداری مالی اجتناب نموده است. و ضمن بررسی موضوع استراتژی تجاری که شامل برنامه، تصمیمات متهورانه مدیران، پشتیبانی و آموزش می باشد، اثرات درون سازمانی و برون سازمانی که از کیسو منجر به کاهش بهای عملیاتی و سرمای های تجهیزات کنترل کننده آلودگی و تعیین روش ارزیابی سرمایه گذاری، و ازسوی دیگر سبب تدوین مقررات از سوی دولت ها و آثار و تبعات مالیاتی می گردد را مورد توجه قرارداده است. توجه به مسائل زیست محیطی در سال های اخیر به حوزه تدوین استانداردها نیز گسترده شده و نمونه بارز آن را می توان در استانداردهای هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی امریکا و رهنمودهای ایفک مشاهده نمود در این نوشتار ابعاد زیر مورد بررسی قرار می گیرند:• عناصر محیطی استراتژی تجاری• تهیه گزار شهای عملکردی ضروری• شناسایی مهارت های چندگانه مورد نیاز برای اندازه گیری• گر دآوری و تجزیه و تحلیل داده های مور دنیاز

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1415977 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!