بام سبز؛ رویکردی در ارتقای یکفی خرد اقلیم و جاذبه گردشگری شهر پایدار

پیام:
چکیده:
امروزه، پیشرفت شهرنشینی به عنوان امری اجتنا بناپذیر باعث خلق کی دغدغه فکری برای اندیشمندان و طراحان شهری و محیطی در جه ت ارایه راهکارهایی برای تعدیل معضلات ناشی از آن شده است و پرداختن به این امر منتج به دستیابی الگوهایی جهت تقلیل اثرات مخرب ناشی از آن و همچنین بالا بردن کیفیات محیط زندگی شهری گشته است. بشر، امروزه به ارزش و اهمیت خلق فضاهای پایدار پی برده و در تلاش برای پاس خدهی به نیازها و خواسته های خود اما با در نظر گرفتن افق هایی پایدار می کوشد. نتیجه این تلاش در رفع نیاز شهرنشینی آفرینش الگوهای شهری است پایدار، شهری متراکم و فشرده. اما مانند بسیاری موارد این دست یافته بشری نیز بدون پیامد نمی باشد.
تحقیقات نشان داده اند که افزایش تراکم، باعث بر هم زدن تعادل موجود در پرتو افکنی فضاهای شهری و انتقال گرمایی بین زمی ن، ساختما نه ا، اتمسفر و همچنین تولید گرمای داخلی خود شهر گردیده، دمای هوای شهری را افزایش داده و بر سرعت باد نیز تاثیرگذار اس ت. از طرفی دیگر افزایش تراکم می تواند به معنای کاهش فرصت های خلق فضاهای سبز شهری و در نتیجه کاهش مطلوبیت فضا باشد و همچنین به سبب افزایش ازدحام آلودگی هوا را به دنبال داشته باشد. در این خصو ص، با مها به مثابه رویه هایی که بیشترین سهم از پلان شهرهای فشرده را به خود اختصاص می دهند می توانند بسیار مورد توجه قرار گیرند از طرفی نیز اثرات بهبود بخش پوش شهای گیاهی در مطلوب سازی کیفی شرایط آب و هوایی)معتدل سازی اثرات و پیام دها ناشی از تراکم شهری، کاهش امواج گرمایی و خورشید ی، سرعت باد و آلودگی هوا(می تواند به عنوان پتانسیلی بالقوه در طر حها لحاظ گردد. در این پژوهش، با استفاده از مدل غیر ایستایی 1 ارائه شده بروس به شبی هسازی سایتی در شرایط مختلف سه گانه)وضع ENVI-met موجو د، افزایش تراکم و سبزسازی بام پرداخته شده و نتایج حاصل از سبز سازی بام بالاخص بر روی دمای هوا و وزش باد به دست آورده شده اس ت. در انتها مقایسه نتایج حاصله با پژوه شهای دیگر انجام گرفته باعث دستیابی به بینشی جامع تر از بهره و تاثیر سبز سازی بام در بهبود شرایط خرد اقلیمی بالاخص در شهرهای فشرده و با مقیاس استفاده گسترده تر از گیاهان گردیده است و در خاتمه بحث به دلیل آگاهی بیشتر از ارزش به کارگیری این مهم به عنوان کیی از اهداف قابل وصول و کاربردی در پروژه های شهری و معماری به اختصار سایر منافع آن نیز شمرده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
80 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1415982 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!