جداسازی لاکتوباسیلوس پلانتاروم از ارقام مختلف زیتون بومی ایران و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن بر دو باکتری بیماری زای خانواده انتروباکتریاسه

پیام:
چکیده:
مقدمه
درمان با کمک میکروارگانیسم ها روشی نوین و در حال توسعه است که در این زمینه باکتری های پروبیوتیک به ویژه باکتری های اسیدلاکتیک نقش اساسی دارند. زیتون از گیاهان پربار و مفید بومی ایران و سرشار از باکتری های اسید لاکتیک است. در این مطالعه، تعدادی از سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم از ارقام مختلف زیتون بومی ایران جدا و برخی خواص پروبیوتیکی آن ها بررسی شد.
مواد و روش ها
ابتدا سویه های مختلف باکتری های اسید لاکتیک از سه رقم زیتون بومی ایران بر روی محیط کشت MRS آگار جداسازی شد و پس از شناسایی های بیوشیمیایی و مولکولی، برخی خواص پروبیوتیکی شامل: مقاومت به اسید، صفرا و آثار ضد میکروبی جدایه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم در برابر دو عضو بیماری زای خانواده انتروباکتریاسه شامل: اشریشیا کلی (PTCC1399) و شیگلا دیسانتری (PTCC1188) با استفاده از دو روش انتشار از چاهک و دیسک بررسی شد. به منظور کاهش خطا، هر آزمون سه بار تکرار شد. میانگین قطر هاله عدم رشد توسط سویه های مختلف جدا شده از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه شد.
نتایج
از بین 28 سویه جداسازی شده، بر اساس نتایج آزمون های بیوشیمیایی، 57 درصد سویه ها لاکتوباسیلوس پلانتاروم شناسایی شدند. در بین این سویه ها، 75 درصد سویه ها در برابر شرایط اسیدی و 25/81 درصد در برابر نمک های صفراوی، مقاوم یا بسیارمقاوم بودند. در بررسی های مولکولی، در واکنش PCR، 6 سویه با آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای لاکتوباسیلوس پلانتاروم باند اختصاصی تشکیل دادند. نتایج، توصیف کننده آثار ضد میکروبی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از ارقام مختلف زیتون بومی ایران بر روی دو پاتوژن روده ای اشریشیا کلی و شیگلا دیسانتری بودند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به وجود خواص پروبیوتیکی در سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از زیتون های بومی ایران، استفاده از آن ها برای پیشگیری و درمان عفونت های شیگلا دیسانتری و اشریشیا کلی به عنوان راهکاری مهم و عملی قابل قبول است.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1416597 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!