تاثیر رایحه ی گلاب بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا

پیام:
چکیده:
مقدمه
درد زایمان یکی از شدیدترین دردهایی است که زنان تجربه می کنند. آروماتراپی یا رایحه درمانی یکی از روش های کاهش این درد می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر رایحه گلاب بر کاهش این درد است.
مواد و روش ها
در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 111 خانم نخست زا بعد از امضای رضایت آگاهانه به صورت تصادفی در سه گروه آروماتراپی، پلاسبو و شاهد قرار گرفتند. مداخله در دو مرحله، دیلاتاسیون پنج و هشت سانتی متر سرویکس، انجام شد. شدت درد با مقیاس دیداری درد، قبل و 30 دقیقه بعد از هر بار مداخله اندازه گرفته شد. در گروه مداخله، گلاب و در گروه پلاسبو آب مقطر در دست مددجو ریخته شد و از آنها درخواست شد رایحه را استشمام کنند. در گروه شاهد نیز فقط مراقبت های معمول انجام شد.
یافته ها
قبل از مداخله، شدت درد زایمان بین سه گروه اختلاف معنی دار نداشت. اما بعد از مداخله اول و دوم، شدت درد به طور معنی داری در گروه گلاب کمتر از دو گروه دیگر بود (001/ 0> p). میانگین شدت درد زایمان در دیلاتاسیون 10 سانتی متر در گروه گلاب 99/ 1 ± 59 /7، در گروه پلاسبو 60/ 1 ± 94 /8 و در گروه شاهد 47/ 1 ± 89/ 8 بود (001/ 0> p). در بررسی تغییر شدت درد زایمان در طول زمان، آزمون اندازه گیری های مکرر نشان داد، هر زمان که رایحه گلاب استنشاق شده بود کاهش درد وجود داشت. اما در دو گروه پلاسبو و شاهد به طور مداوم افزایش درد مشاهده شد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این پژوهش، به نظر می رسد استنشاق رایحه گلاب می تواند باعث کاهش درد زایمان شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1042 تا 1053
لینک کوتاه:
magiran.com/p1416863 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!