بررسی ویژگی های زمین ساخت زمین لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک

پیام:
چکیده:
زمین لرزه ای با بزرگای گشتاوری 9/5 در مقیاس امواج محلی در ساعت 13:53:22 به وقت محلی روز ششم آذر ماه 1384 جزیره قشم و بخش های وسیعی از استان ساحلی هرمزگان را به لرزه درآورد. این زمین لرزه در اثر گسلشی معکوس با مولفه ناچیز راستالغز بوده است. زمین لرزه دیگری با بزرگای گشتاوری 5/5 در ساعت 20 به وقت محلی همان روز روی داد. نکته جالب این زمین لرزه این است که سازوکار محاسبه شده برای قوی ترین پس لرزه آن، که 6 ساعت پس از شوک اصلی اتفاق افتاده است، یک سازوکار راستالغز است که کاملا با ساختار معکوس شوک اصلی فرق می کند. در این نوشتار، با استفاده از حل مسئله معکوس با مقادیر مرزی میدان جابه جایی سطحی زمین به دست آمده از مشاهدات تداخل سنجی راداری، پارامتر های گسلش این دو زمین لرزه برآورد شد. حل مسئله معکوس فوق با به کارگیری الگوریتم ژنتیک انجام شد و نتایج نشان دهنده آن بود که زمین لرزه اول در اثر فعالیت بخش جنوبی گسل معکوس قشم به طول 7 کیلومتر بوده است که موجب فعال شدن گسلی راستالغز به موازات تاقدیس گورزین شده و زمین لرزه دوم را ایجاد کرده است. لغزش گسلش اول، 96 سانتی متر و لغزش گسلش دوم 9 سانتی متر برآورد می شود. همچنین بر اساس نتایج مدل سازی این نوشتار، بیشینه مقدار جابه جایی سطحی زمین ناشی از زمین لرزه اصلی، 7/6 سانتی متر در راستای باختر، 6/4 سانتی متر در راستای جنوب و 4/16 سانتی متر در راستای بالا بود و بیشینه مقدار جابه جایی سطحی زمین ناشی از بزرگ ترین پس لرزه این رویداد، 3/1سانتی متر در راستای باختر، 6/1 سانتی متر در راستای جنوب و 4/1 سانتی متر در راستای پایین بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
343
لینک کوتاه:
magiran.com/p1417322 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!