بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک آلوی پیش تیمارشده به صورت همزمان با امواج فراصوت و آبگیری اسمزی

پیام:
چکیده:
امواج فرا صوت یکی از فناوری های نو ظهور است که کاربرد آن در خشک کردن مواد غذایی با هدف کاهش زمان مورد نیاز فرآیند و بهبود ویژگی های کیفی محصول خشک شده، روز به روز در حال گسترش است. در این پژوهش، تاثیر به کارگیری همزمان پیش-تیمار های امواج فرا صوت و آبگیری اسمزی بر خشک شدن لایه نازک آلو در دمای 80 درجه سانتی گراد و سرعت هوای 4/1 متر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. پیش تیمار های انجام شده شامل امواج فرا صوت در دو زمان 10 و 30 دقیقه، غلظت محلول اسمزی در دو بریکس 50 و 70 و آب زدایی اسمزی در چهار زمان 60، 120، 180 و 240 دقیقه بودند. نتایج نشان داد که افزایش زمان امواج فرا صوت، غلظت محلول اسمزی و زمان فرآیند اسمز، باعث کاهش زمان خشک شدن و افزایش ضریب انتشار موثر رطوبت در مقایسه با تیمار شاهد می شود. علاوه بر این، به منظور توصیف روند صحیح خشک شدن، داده های حاصل از آزمایش توسط چند مدل تجربی به همراه مدل های پیشنهادی جدید در این پژوهش برازش شدند. سپس، یکی از مدل های پیشنهادی بر اساس معیار های ضریب تبیین (R2)، ریشه متوسط خطای داده ها (RMSE) و مجموع مربعات خطا (SSE) به عنوان بهترین مدل پیش بینی کننده فرآیند خشک شدن آلو تحت شرایط مورد آزمایش انتخاب و پس از انجام آنالیز رگرسیونی چند متغیره مدل انتخابی، رابطه بین ضرایب مدل با متغیرهای به کار رفته در این پژوهش به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1417335 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.