مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی (سخنرانی و گروه همسالان) برآگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 1393

پیام:
چکیده:
مقدمه
عدم رعایت بهداشت قاعدگی می تواند منجر به مشکلاتی در سلامت دختران نوجوان شود. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش آموزشی (سخنرانی و گروه همسالان) بر عملکرد دختران در مورد بهداشت قاعدگی در دبیرستانهای شهر همدان بود.
روش کار
در این مطالعه مداخله ای 200 دانش آموز دختردوره اول متوسطه با روش نمونه گیری خوشه ایاز شهر همدان انتخاب شدند. افراد نمونه در دو گروه 100 نفره (آموزش همسالان و آموزش سخنرانی) طی 4 جلسه هفتگی آموزش دیده و مقایسه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه آگاهی و عملکرد بهداشت قاعدگی بود که قبل، بلافاصله بعد از آموزش و یک ماه پس ازآموزش تکمیل شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، آزمونهای t مستقل و زوجی، کای اسکوئر و آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکررتحلیل شدند.
یافته ها
بین دو گروه تفاوت معنی داری از نظر میانگین سنی (در گروه سخنرانی35/13و در گروه همسالان31/13 سال، 05/0 P>) و سن منارک وجود نداشت (در گروه سخنرانی41/12 و در گروه همسالان20/12سال، 05/0 P>). در گروه سخنرانی وگروه همسالان میانگین نمره آگاهی و عملکرد در طول زمان (قبل، بلافاصله و یک ماه پس از آموزش) افزایش معناداری داشت (001/0 P<). بین دو گروه تفاوت معنی داری از نظر آگاهی و عملکرد بهداشت قاعدگی دیده شد (001/0 P<).
نتیجه نهایی: روش آموزشی گروه همسالان در ارتقای بهداشت قاعدگی دختران نوجوان روش موثری بود. از اینرو برنامه ریزان بهداشتی باید از روش های مناسب جهت آموزش مسایل بهداشتی و توانمندسازی دختران نوجوان بهره جویند.
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1418543 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.