مصرف عصاره جینکوبیلوبا و تمرین شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرین نکرده

پیام:
چکیده:
مقدمه
جینکوبیلوبا باعث تحریک گردش خون مغزی می شود. در نتیجه نارسایی گردش خون در مغز را بهبود می بخشد.
هدف
هدف این مطالعه بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی شنا و مصرف عصاره جینکوبیلوبا بر مقادیر NMDA و BDNF پلاسما در دختران جوان تمرین نکرده بود.
روش بررسی
40 دختر جوان غیرفعال با میانگین سنی 27 - 22 به عنوان آزمودنی های این تحقیق انتخاب شدند و به طور تصادفی به چهار گروه 10 نفره (1- تمرینات شنا و مصرف عصاره جینکوبیلوبا 2- تمرینات شنا 3- عصاره جینکوبیلوبا و 4- گروه کنترل) تقسیم شدند. عصاره آبی جینکو به مقدار 80 میلی گرم در روز و به مدت هشت هفته تجویز شد. برنامه تمرینی گروه های تجربی شامل هشت هفته، سه جلسه در هفته و با شدت 60- 75 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. نمونه خونی از آزمودنی ها 24 ساعت قبل و بعد از انجام آزمون، برای اندازه گیری سطوح NMDA و BDNF گرفته شد. نتایج با استفاده از آزمون t همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی داری در این تحقیق تحقیق 05/0 p≤ تعیین شد.
نتایج
نتایج نشان داد که مقادیر NMDAدر گروه شنا و مکمل و گروه مکمل افزایش معنی داری داشت. البته افزایش معنی داری نیز در مقادیر BDNF، در گروه شنا و مکمل،گروه مکمل و گروه شنا مشاهده شد.
نتیجه گیری
در مطالعه اخیر تمرین استقامتی و مصرف جینکوبیلوبا باعث کاهش اضطراب و پیشرفت حافظه می شود که با فلاونوئیدها و فعالیت آنتی اکسیدان این گیاه در ارتباط است.
زبان:
فارسی
صفحه:
183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419316 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.