ارزیابی اثر نوروپروتکتیو عصاره گیاه پونه بر ایسکمی و خونرسانی مجدد مغزی در رت های نر نژاد ویستار

پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعات اخیر پیشنهاد می کنند که عصاره پونه (ME: Extract Mentha longifolia L.) اثرات آنتی اکسیدانی دارد.
هدف
در این مطالعه سعی شده تا اثر عصاره پونه بر روی ایسکمی کانونی مغز در رت مشخص شود.
روش بررسی
پنج گروه (14n=) مطالعه شدند: گروه کنترل و شم آب مقطر را به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند. سه گروه دیگر، ME را در دوزهای 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم برای مدت 21 روز دریافت کردند. هر گروه اصلی به دو زیر گروه، یکی برای عمل جراحی جهت ارزیابی حجم آسیب بافتی و دیگری به صورت سالم جهت ارزیابی قدرت آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپید در مغز و سرم تقسیم شد.
نتایج
پیش تیمار با ME منجر به کاهش معنی داری در حجم کلی آسیب مغزی شد. ME ظرفیت آنتی اکسیدانی را در ناحیه پنومبرا و کانون مغز نسبت به کنترل به طور معنی داری افزایش داد. قدرت آنتی اکسیدانی سرم در گروه 100 میلی گرم بر کیلوگرم به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. سطح مالون دی آلدئید در ناحیه پنومبرا به طور معنی داری در گروه کنترل نسبت به دیگر گروه های تیمار شده افزایش یافته بود. ME در گروه 100 میلی گرم بر کیلوگرم به طور معنی داری سطح مالون دی آلدئید در ناحیه کانون را نسبت به گروه کنترل کاهش داد. به علاوه ME با دوزهای 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم سطح مالون دی آلدئید سرم را کاهش داد.
نتیجه گیری
ME منجر به حفاظت در برابر سکته مغزی بوسیله افزایش در فعالیت آنتی اکسیدانی، کاهش پراکسیداسیون لیپید و کاهش در حجم آسیب مغزی می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
169
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419317 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.