مقایسه تاثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر بر خونریزی قاعدگی مصرف کنندگان آی یودی یک کارآزمایی بالینی، سه سو کور

پیام:
چکیده:
مقدمه
افزایش خونریزی قاعدگی یکی از شایع ترین عوارض جانبی IUD می باشد.
هدف
با توجه به گرایش عمومی به استفاده از داروهای گیاهی این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر خونریزی قاعدگی مصرف کنندگان IUD انجام گرفت.
روش بررسی
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی، سه سوکور و متقاطع می باشد که بر روی 100 نفر از زنان دارای IUD، مراجعه کننده به 6 مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان کرج که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انجام شد. این پژوهش در سه مرحله اجرا شد: در مرحله اول در طول یک سیکل میزان خونریزی قاعدگی تمامی شرکت کنندگان با استفاده از جدول هیگام اندازه گیری شد، در مرحله دوم افراد به صورت تصادفی به دو گروه مفنامیک اسید و زیره سبز تقسیم شدند و طی 2 سیکل متوالی کپسول ها را دریافت کردند. در مرحله سوم برای هریک از افراد، روش درمانی گروه مقابل با جابجا شدن داروها برای دو سیکل متوالی دیگر تکرار شد. میزان خونریزی و طول مدت قاعدگی در طول این 5 سیکل با استفاده از جدول هیگام اندازه گیری شد. با توجه به اینکه حداکثر زمان تاثیر زیره سبز 24 ساعت و در کپسول مفنامیک اسید 6 تا 8 ساعت می باشد مصرف آن در 7 روز خونریزی قاعدگی اثری بر دوره های بعدی نخواهد گذاشت. در پایان نتایج با آزمون های کای اسکوئر و فیشر، تی زوج، ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
میانگین امتیاز خونریزی قاعدگی قبل از درمان 08/60 ± 26/154 بود که این میزان پس از مداخله در گروه دریافت کننده مفنامیک اسید به 38/45 ± 68/106 و در گروه مصرف کننده ی زیره ی سبز به 56/40 ± 8/105 رسید که کاهش معنی داری را بعد از مداخله در هر دو گروه نشان داد (001/0 p<). این کاهش در مقایسه ی دو گروه اختلاف معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که کپسول زیره ی سبز می تواند مقدار خونریزی قاعدگی را مشابه مفنامیک اسید و به طور موثری کاهش دهد، لذا به نظر می رسد بتوان آن را در تخفیف خونریزی قاعدگی در مصرف کنندگان IUD توصیه نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
159
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419318 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.