اثر متیل جاسمونات بر تولید تاکسول در کشت درون شیشه ای گیاه فندق (Corylus avellana L.)

پیام:
چکیده:
مقدمه
فندق Corylus avellana یکی از گونه های متعلق به جنس Corylus است. قسمت های مختلف این گیاه حاوی انواع مهمی از متابولیت های دارویی با اثرات ضد سرطانی و ضد میکروبی بسیار ارزشمند می باشد.
هدف
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی توانایی تولید تاکسول و همچنین بهینه سازی کالزایی و باززایی فندق از ریزنمونه های کوتیلدونی بذر انجام شد.
روش بررسی
قطعات کوتیلدون برای القای کالوس در محیط کشت موراشیگ و اسکوک (MS)حاوی هورمون های 2 و 4- دی کلرو فنوکسی استیک اسید (2، 4 – D) در غلظت های 0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر. به تنهایی و یا در ترکیب با غلظت های 0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیترهورمون بنزیل آدنین (BA) کشت شدند. به منظور باززایی کالوس های به دست آمده در همان محیط کالزایی واکشت و یا به محیط MS حاوی هورمون BAدر غلظت های 0، 25/0، 5/0، 1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر منتقل شدند. همچنین به منظور ارزیابی توان تولید متابولیت تاکسول در محیط های کشت کالوس از الیسیتور متیل جاسمونات در غلظت های 0، 10، 40، 70، 100، 130 و 160 میکرو مولار استفاده شد.
نتایج
در همه تیمارهای هورمونی کالوس تشکیل شد. در تیمار هورمونی حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر 2. 4 - D باززایی مشاهده شد. در تیمارهای باززایی بیشترین تعداد ساقه چه در غلظت 1 BAمیلی گرم در لیتر باززا شد. بیشترین و کمترین میزان تولید تاکسول به ترتیب در تیمار حاوی 130 میکرو مولار متیل جاسمونات (mg/KgDW7/16) و تیمار شاهد (mg/KgDW 3/4) مشاهده شد. ساقه های باززا شده در محیط کشت MSحاوی 2 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) هورمون در ترکیب با 5/0 میلی گرم در لیتر BA ریشه دار شدند. پس از ریشه زایی گیاهچه هایی که به خوبی رشد کرده بودند به منظور سازگاری در مخلوط پرلیت، پیت موس و کوکوپیت به نسبت 1:2:1 کشت، در محفظه ای درپوش دار که دارای رطوبت 90 درصد بود، قرار داده شد. پس از 4 هفته گیاهان سازگار شده از محفظه خارج شده و به گلخانه انتقال یافتند.
نتیجه گیری
از نتایج این تحقیق می توان در بهینه سازی تولید متابولیت تاکسول در شرایط کشت درون شیشه ای بویژه کشت سوسپانسیون سلولی و همچنین باززایی کالوس های تراریخت فندق استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419328 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.