بررسی نقش آنتی ژنوتوکسیسیتی عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) در کلیه موش های نر آلوده به کادمیم با استفاده از الکتروفورز تک سلول (Comet assay)

پیام:
چکیده:
مقدمه
کادمیوم و ترکیبات آن از آلاینده های محیطی و شغلی هستند که در کلیه و کبد انسان ذخیره شده و به عنوان عوامل ژنوتوکسیک، کارسینوژنیک، توموروژنیک و مخرب DNA شناخته می شوند. مطالعات گذشته اثرات ضد التهابی، ضد سرطانی و آنتی اکسیدانتی زعفران را نشان داده اند.
هدف
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات آنتی ژنوتوکسیستی و ضد سمیت عصاره آبی کلاله زعفران روی کلیه موش آزمایشگاهی بود.
روش بررسی
برای بررسی اثرات حفاظتی زعفران در برابر تخریب کروموزومی ناشی از کادمیوم کلراید در کلیه موش، حیوانات را به طور تصادفی به 6 گروه نرمال، سالین، زعفران، کادمیوم، زعفران + کادمیوم، کادمیوم + زعفران تقسیم نموده و به روش داخل صفاقی با دوز 30 میکرومول بر کیلوگرم کادمیوم و 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی زعفران به مدت 3 روز تیمار شدند. برای تایید ایجاد توکسیسیتی توسط کادمیوم، غلظت مالون دی آلدهاید (MDA) و گلوتاتیون (GSH) در هموژن کبد سنجیده شد. نتایج، افزایش معنی دار در میزان MDAو کاهش در میزان GSHدر گروه تیمار شده با کادمیم را نشان داد. میزان تخریب DNA در کلیه با روش الکتروفورز تک سلول در سلول های کلیه در گروه های مختلف بررسی شد.
نتایج
نتایج نشان داد که کادمیوم به طور معنی داری موجب شکست DNA در کلیه می شود. در حالی که تیمار حیوانات با عصاره زعفران به صورت پیشگیری و درمان موجب کاهش معنی دار در تخریب DNA شد. زعفران اثر محافظتی قابل قبولی در برابر استرس اکسیداتیو و تخریب ژنوتوکسیسیتی ناشی از کادمیوم دارد.
نتیجه گیری
بنابراین استفاده از زعفران به عنوان یک مکمل غذایی مناسب برای محافظت کارگران صنعتی در معرض کادمیوم، پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419335 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.