شیوع سرمی عفونت کلامیدیا آبورتوس در گوسفند و بزهای ایران

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
کلامیدیا آبورتوس یکی از عفونت های باکتریایی مشترک انسان و دام است که باعث سقط جنین در نشخوارکنندگان کوچک می شود. این میکروارگانیسم یکی از عوامل عمده ایجاد سقط جنین و در نتیجه وارد آوردن خسارت اقتصادی در صنعت پرورش گوسفند و بز در دنیا می باشد.
هدف
هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی به کلامیدیا آبورتوس در گله های گوسفند و بز برخی مناطق ایران بوده است.
روش کار
تعداد 1440 نمونه سرم از 113 گله گوسفند و بز متعلق به 7 استان ایران جمع آوری شد و با استفاده از کیت CHEKIT®-ELISA جهت حضور پادتن علیه جرم کلامیدیا آبورتوس ارزیابی شدند.
نتایج
نتایج حاکی از آلودگی 6/ 25 درصدی دام ها به این جرم بود و 4/ 81% گله ها دارای حداقل یک دام مثبت بودند. تجزیه آماری نتایج نشان داد که دام های 2 ساله دارای بیشترین آلودگی بودند (05/ 0>p).
نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی گله ها در ایران با کلامیدیا آبورتوس بالا بوده و لازم است که سازمان دامپزشکی کشور برنامه مراقبت و کنترل برای جلوگیری از خسارات ناشی از این بیماری در گله ها طراحی نماید.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
73 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419604 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.