اختلال های شخصیت دسته سوم (اجتنابی، وابسته و وسواسی): نقش پیش بینی کننده جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت می توانند بر بسیاری از ابعاد انسان تاثیرگذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت در پیش بینی علایم اختلالات شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی بود.
روش بررسی
برای این منظور تعداد 290 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون-3، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت نئو، و مقیاس جهت گیری مذهبی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان دادند که عامل سازمان نایافتگی مذهبی با اختلالات شخصیت همبسته بود و توانست علایم اختلال شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی را پیش بینی نماید. همچنین صفات توافق جویی، مسئولیت پذیری و روان نژندی با اختلالات شخصیت همبسته بودند و توانستند علائم آنها را پیش بینی نمایند.
نتیجه گیری
جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت از عوامل تاثیرگذار در اختلالات شخصیت هستند و می توانند علایم اختلالات شخصیت را پیش بینی نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1420240 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!