بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اهمیت سلامتی در اسلام در موارد متعدد ذکر گردیده است. از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت نیز سلامت روانی و سلامت معنوی در دسته بندی مربوط به تعریف سلامت گنجانده شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1392 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه 20 سوالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و آزمون سلامت روان (28-GHQ) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.18و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست و ANOVA انجام شد.
نتایج
میانگین و انحراف معیار مولفه سلامت معنوی 70/ 6±33/ 75 شد. سلامت روان 4 /52 درصد در وضعیت دارای اختلال قرار داشت. بر اساس آزمون تی رابطه معناداری بین مولفه سلامت معنوی و جنسیت دانشجویان مشاهده شد. آزمون آنوا نیز رابطه معناداری بین مقطع تحصیلی دانشجویان و سلامت معنوی و دو زیر معیار آن ها یعنی سلامت وجودی و مذهبی نشان داد.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد وضعیت دانشجویان در دو مولفه سلامت معنوی و روانی مناسب نبود و در مورد سلامت روانی نیز درصد بالایی از دانشجویان مشکوک به اختلال بودند. لذا انجام مطالعات گسترده ای و مشورت با روانشناسان و روانپزشکان و مسئولین در جهت کاهش عوامل خطر توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1420244 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!