ارزیابی صحت، دقت و توافق چهار کیت آزمایشگاهی اندازه گیری گلوکز با روش مرجع

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به تغییرات جدید در معیارهای تشخیص دیابت، هماهنگ سازی نتایج بدست آمده از روش ها و دستگاه های مختلف، با در نظر گرفتن دقت و صحت آنها ضرورت می یابد. هدف از این مطالعه ارزیابی صحت، دقت و توافق برخی کیتهای مرسوم آزمایشگاهی اندازه گیری قند خون در مقایسه با یک کیت دارای روش مرجع(هگزوکیناز) می بود.
روش بررسی
38 فرد دیابتی با قند خون ناشتای FBS≥mg/dl126، 9 فرد پره دیابتی(mg/dl100-125FBS:)، 15 فرد غیردیابتی(mg/dl100-60:FBS) و 9 فرد هیپوگلیسمی(60FBS≤) انتخاب و میزان قند خون آنها با چهار کیت مرسوم آزمایشگاهی گلوکز اکسیداز با آنالایزر سیستم باز BT3000 وکیت Roche با روش مرجع هگزوکیناز با دستگاه دارای سیستم بسته COBAS INTEGRA® 400 plus اندازه گیری و مقایسه شد. صحت، دقت و با کیت های گلوکز اکسیداز با یکدیگر و در مقایسه با روش مرجع هگزوکیناز ارزیابی شد.
یافته ها
ضریب همبستگی بالای99/0 توافق بسیار خوب چهار کیت مرسوم با روش مرجع را نشان داد. آنالیزهای رگرسیون بین روش ها شیب خط 114/1:پارس آزمون، شیب خط 105/1:بیونیک، شیب خط 121/1:Elitech و برای کیت Human شیب خط 087/1 را نشان داد(05/0P<). میانگین خطا برای کیت های پارس آزمون:79/12، بیونیک:86/10، Elitech:58/12 و Human:46/8 بود. محاسبه CVبرای دو کیت بیونیک و Human دقت کمتر آنها را نشان داد.
نتیجه گیری
مقادیر خطای معیارتقریبا یکسان، انحراف از میانگین و آنالیزهای رگرسیون برای چهار کیت نشان داد که میزان دقت آنها با هم برابر است امادر مقایسه با کیت مرجع هگزوکیناز صحت ندارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1421004 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.