کاربرد شیره خرما به عنوان سوبسترا جهت تولید کاروتنوئید توسط رودوترولا گلوتینیس

پیام:
چکیده:
امکان استفاده از شیره خرما جهت تولید کاروتنوئید توسط رودوترولا گلوتینیس، در فرایند تخمیر غیر مداوم طی 7 روز بررسی شد. نتایج نشان داد که منبع کربن (گلوکز یا شیره خرما) و منبع نیتروژن (عصاره مخمر، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم) تاثیر قابل توجهی بر تولید زیست توده و کاروتنوئید داشت. حداکثر بازدهی تولید کاروتنوئید کل (mg/L 7/94) با محتوی کاروتنμg/g 2040 و زیست توده g/L 3/90 توسط رودوترولا گلوتنیس در مدت زمان 7 روزدر سوبسترای حاوی شیره خرما به عنوان تنها منبع کربوهیدرات و عصاره مخمر حاصل شد بیشترین میزان زیست توده g/L 8/03 در محیط حاوی گلوکز و عصاره مخمر ایجاد شد، درحالی که میزان کاروتنوئید کل (mg/L 6/72) حاوی μg/g 86/ 836 کاروتن در این محیط تولید گردید. بین زمان های مختلف تخمیر و نیز محیط های کشت مختلف از نظر تولید زیست توده و تولید کاروتنوئید تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شیره خرما (از خرماهای با کیفیت پایین) به عنوان محصول جانبی با قیمت پایین می تواند به عنوان منبع کربن مناسب برای تولید کاروتنوئید توسط رودوترولا گلوتینیس مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
8 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1421977 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.