تاثیر مخلوط آنزیم های برونزاد بر مولفه های گاز تولیدی در بخش های مختلف جیره تحت شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
این آزمایش برای بررسی تاثیر سطح های متفاوت مخلوط آنزیم های برونزاد بر فراسنجه های تولید گاز در بخش های مختلف جیره (کنسانتره، ذرت سیلو شده و ترکیب کنسانتره و ذرت سیلو شده) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. برای هر سه بخش جیره، تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه (بدون مخلوط آنزیمی، شاهد)؛ 2) جیره پایه + 5 /0 گرم در کیلوگرم ماده خشک مخلوط آنزیمی و 3) جیره پایه + 75 /0گرم مخلوط آنزیمی درکیلوگرم ماده خشک بودند. روش ثبت فشار با فشارسنج برای اندازه گیری گاز تولید شده استفاده شد. فشار گاز تولیدی ناشی از تخمیر در ساعت های 2، 4، 6، 8، 16، 24، 36، 48، 72، 96 و120 بعد از عمل انکوباسیون ثبت شد. نتایج نشان داد که عدم استفاده از مخلوط آنزیمی سبب افزایش معنی دار میزان گاز تولیدی در هر سه بخش جیره شد (05 /0>P). استفاده از سطح 75 /0 گرم مخلوط آنزیمی در کیلوگرم ماده خشک سبب کاهش معنی دار در میزان تولید گاز مواد خوراکی ذرت سیلو شده و ترکیب کنسانتره و ذرت سیلو شده شد (05 /0>P). نرخ تولید گاز نیز به طور معنی داری تحت تاثیر سطح های متفاوت مخلوط آنزیمی در بخش های مختلف جیره قرار گرفت (05 /0>P). نتایج این آزمایش نشان داد که سطح های مورد استفاده مکمل آنزیمی سبب تولید بیشتر گاز در بخش های مختلف جیره نمی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1422000 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!