تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده با کود گاوی یا اوره در تغذیه گوسفندان بلوچی

پیام:
چکیده:
این پژوهش برای تعیین قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی ذرت سیلو شده با کود گاوی یا اوره، روی 25 راس گوسفند بلوچی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار انجام شد. جیره های مورد استفاده عبارت بودند از، ذرت سیلو شده با کود گاوی در دو سطح 20 و 40 درصد، ذرت سیلو شده با اوره در دو سطح 7 /0 و 4 /1 درصد و ذرت سیلو شده بدون هرگونه افزودنی (شاهد). طول مدت آزمایش 28 روز و شامل سه مرحله سازگاری، اندازه گیری مصرف اختیاری و جمع آوری مدفوع بود. دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، خاکستر و pH ذرت سیلو شده حاوی 40 درصد کودگاوی بیشترین مقدار را داشت (05 /0P<). مصرف اختیاری ماده خشک در تیمار حاوی 7 /0درصد اوره بیشترین و تیمار حاوی 40 درصد کود گاوی کمترین بود (05 /0P<). در بین تیمارهای مختلف قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف خام، دیواره سلولی بدون همی سلولز و قابلیت هضم کل مواد مغذی در تیمار حاوی 4 /1 درصد اوره بیشترین و در تیمارهای حاوی کود گاوی کمترین بود. به طور کلی، افزودن اوره به ذرت سیلو شده، قابلیت هضم ماده خشک و مصرف اختیاری خوراک را افزایش داده و افزودن کود گاوی اگرچه مقدار پروتئین خام ذرت سیلو شده را افزایش داد ولی سبب کاهش مصرف اختیاری خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1422003 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!