ارزیابی فرهنگ ایمنی (HSE) دریک شرکت توزیع و انتقال نیروی برق

پیام:
چکیده:
امروزه با توجه به روند صنعتی شدن جوامع بشری، متخصصین ایمنی روی سیستم ها و مدیریت های نوین ایمنی کار کرده تا بتوانند از بروز و شدت حوادث احتمالی بکاهند. بنابراین، ارتقاء فرهنگ ایمنی به عنوان یک رویکرد ویژه در مدیریت HSE مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش گردآوری اطلاعاتی در مورد فرهنگ HSE یک شرکت توزیع و انتقال نیروی برق و ارائه توصیه های لازم جهت کاهش احتمال و شدت بروز حوادث است.مطالعه حاضر بصورت توصیفی – تحلیلی در سال 1392 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل 130 نفر از کارکنان یک شرکت توزیع و انتقال نیروی برق و ابزار پژوهش، پرسش نامه فرهنگ HSE بود. برای سنجش نمرات پرسشنامه ایمنی از مقیاس لیکرت استفاده شد. برای آزمون های تحلیلی، از آزمون هایT، Anova، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی به منظور ارزیابی و تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده، استفاده شد.مطالعه نشان داد میانگین سن و سابقه کاری کارکنان به ترتیب برابر با 01/7±52/31 و 71/6±51/8 است. میانگین نمره فرهنگ ایمنی شرکت معادل 70/182 با انحراف معیار 821/14 برآورد گردید که سهم افراد با فرهنگ ایمنی منفی (نمرات زیر177) معادل 5/38 % تعیین شد. بین فرهنگ ایمنی و حوادث با سابقه کاری و همچنین حوادث با شغل رابطه معنی داری وجود داشت.(0.05P-Value <).از بین متغیرهای فرهنگ ایمنی، آموزش مهم ترین فاکتور برای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در این تحقیق بود که آموزش در همه ی شغل ها، با هر سابقه ای و هرسطح تحصیلاتی و با هرمیزان بروز حادثه ای باید در نظر گرفته شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p1422613 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!