بررسی درک مادران از نوزاد نارس و برخی از عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
به منظور تامین رشد جسمی و تکامل روانی نوزاد، انجام مراقبت مناسب توسط مادر لازم است و این مهم در گرو ایجاد ارتباط هرچه بیشتر مادر با نوزاد است. در صورتی که مادر درک مثبتی از نوزاد خود داشته باشد، ارتباط بهتری با او برقرار خواهد نمود. درک مادر از نوزاد بر اساس درک او از رفتارهای زیستی نوزاد می باشد. ویژگی های خاص نوزاد نارس، همچنین اضطراب و استرس مادر به دلیل زایمان پیش از موعد بر درک مادر موثر می باشند. هدف از این پژوهش، مشخص کردن درک مادر از نوزاد نارس و همچنین بررسی برخی عواملی است که ممکن است با درک مادر مرتبط باشند.
روش بررسی
این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و نمونه ها شامل 150 مادر نوزاد نارس بستری در بخش ویژه در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و ابزار بررسی درک بروسارد(Broussard)، جمع آوری و با استفاده از روش های آماری توصیفی تحلیلی آزمون های مجذورکای، آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
غالب مادران دارای نوزاد نارس(90 درصد) درک منفی و تنها 10 درصد، درک مثبت از نوزاد خود داشتند. اشتغال مادر، عدم اشتغال پدر، گروه سنی مادر، دریافت حمایت از همسر، قصد بارداری، سابقه سقط و سابقه تولد نوزاد مرده با درک مادر از نوزاد نارس به صورت معناداری ارتباط داشتند.
بحث و نتیجه گیری
درک منفی از نوزاد نارس شایع است و گروه های خاصی بیشتر در معرض خطر هستند. از آنجا که درک منفی با بروز مشکلات تکاملی و رشدی در دوران کودکی همراه است، تامین تمهیداتی جهت کاهش اضطراب و استرس مادران و نیز تسهیلاتی در جهت افزایش روابط موثر مادر و نوزاد، از سوی تیم درمان ضروری به نظر می رسد. با شناخت موارد مستعد و حمایت تیم درمان می توان از ایجاد اختلال در روابط، کاستی در مراقبت و مشکلات تکاملی در آینده نوزاد پیشگیری نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1423746 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.