اثربخشی رفتار درمانی گروهی در سلامت عمومی و نشانه های PTSD در بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند سال 1387

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی گروهی در سلامت عمومی و نشانه های اختلال استرس پس از آسیب در بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند در سال 1387 بود.
مواد و روش ها
طرح پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی با روش پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه مورد مطالعه کلیه باز ماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند بود که به روش سرشماری مورد غربالگری اولیه قرار گرفتند. نمونه مورد مطالعه شامل 111 نفر از افراد بزرگسال دچار اختلال استرس پس از آسیب به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه مردان و 6 گروه زنان قرارگرفتند. در ابتدا افراد چک لیست اختلال استرس پس از آسیب و پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل نمودند، سپس 7 جلسه تحت آموزش رفتاردرمانی به شیوه گروهی قرار گرفتند، و در جلسه آخر مجددا توسط پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها
انجام مداخله در افزایش سلامت عمومی بازماندگان و کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب، اضطراب، افسردگی، نشانه های جسمانی و اختلال در کارکرد اجتماعی بازماندگان موثر است (p<0/0001). درمان های روان شناختی برای کاهش علایم اختلال استرس پس از آسیب در بازماندگان موثر است.
زبان:
فارسی
صفحه:
91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1423749 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.