استرس اکسیداتیو صرعی در دو استان البرز و اردبیل ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
صرع ژنرالیزه بیماری مزمنی است که مشخصه آن حملات مکرر تشنج است و می تواند محتوای رادیکال های آزاد اکسیژن و انواع سوپراکسیدها را در مغز افزایش دهد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سطح مالونیل دی آلدهید(به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو) در پلاسمای بیماران صرع دو استان مهم کشور یعنی البرز و اردبیل است.
مواد و
روش
120 نفر از بیماران صرعی مراجعه کننده به درمانگاه های نورولوژی در محدوده سنی 40-20 سال به عنوان گروه مورد و 313 فرد سالم از بین اهدا کنندگان خون در سازمان انتقال خون استان های مربوطه بدون سابقه بیماری های عصبی و همگن شده از نظر سنی به عنوان گروه کنترل، جهت بررسی سطح پلاسمایی مالونیل دی آلدهید در این مطالعه شرکت داده شدند. مقادیر پلاسمایی موارد ذکر شده به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد.
یافته ها
بررسی پلاسمای بیماری صرعی نشان دهنده بالا بودن سطح مالونیل دی در مقایسه با افراد سالم بودکه این افزایش در جمعیت استان البرز با متراکم ترین جمعیت، از استان البرز چشمگیر تر و این تفاوت به لحاظ آماری معنادار بود. میانگین مقدار MDA در گروه بیماران n mol/ml 46/ 1 و در گروه سالم n mol/ml 1/02 بود که به لحاظ آماری بین دو گروه اختلاف معنادار وجود داشت (p=0.001).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان می دهد که بالا بودن سطح مالونیل دی آلدهید در مقایسه با افراد سالم صرعی می تواند نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی صرع داشته باشد.
پیشنهاد: با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد می شود که مطالعات بیشتری در مورد نقش استرس اکسیداتیو در بیماری صرع بخصوص تعادل اکسیدان وآنتی اکسیدان انجام بگیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1423750 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.