مقایسه کارایی منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید به همراه کمک منعقد کننده های طبیعی منتخب در حذف کدورت از آب سینتتیک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آبی که به طور طبیعی یا توسط انسان آلوده شده است برای تبدیل شدن به آب آشامیدنی باید مراحلی را طی کند. انعقاد فرآیندی است که در آن ذرات ریز غیرقابل ته نشینی که اصطلاحا کلوئید نامیده می شوند و عامل مهمی در بروز کدورت هستند، به هم چسبیده و ذراتی با قابلیت ته نشینی را تشکیل می دهند. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد مواد منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و عملکرد توام آن با کمک منعقدکننده نشاسته ذرت و بامیه برای حذف کدورت از آب است.
مواد و روش ها
نوع مطالعه در این پژوهش تحلیلی-کاربردی است. در این مطالعه تاثیر دو کمک منعقد کننده طبیعی بامیه و نشاسته ذرت به همراه منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید مورد بررسی قرار گرفته است و به منظور طراحی آزمایش ها از نرم افزار R و برای آنالیز داده ها از نرم افزار SAS استفاده شد. همچنین پس از تجزیه واریانس داده، مقایسه میانگین تیمار ها با استفاده از آزمون LSD بررسی گردید.
یافته ها
در کدورت اولیه NTU250، پلی آلومینیوم کلراید به همراه نشاسته ذرت (به ترتیب ppm 5 وppm 7/0) بالاترین درصد حذف کدورت را داشته که کدورت را 48/98% کاهش داده و به میزان NTU 73/3 رسانده است. همچنین کدورت اولیه NTU 500 میزان کاهش کدورت بیشینه مربوط به منعقد کننده شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید به همراه بامیه با دز های به ترتیب ppm 5 و ppm 7/0 بوده است که کدورت را 38/98% کاهش داده و به میزان NTU 1/8 رسانده است.
نتیجه گیری
از لحاظ اقتصادی جایگزینی پلیمرهای زیستی با پلیمرهای مصنوعی که هزینه های گزافی دارند به صرفه بوده به علاوه حذف کدورت بیشتر از زمانی است که منعقد کننده های شیمیایی به تنهایی استفاده می شوند. علاوه بر این از میزان مصرف منعقد کننده های شیمایی کاسته می شود اما می بایست مطالعات بیشتری در زمینه باقیمانده منعقد کننده های طبیعی و برهمکنش منعقد کننده های طبیعی با شیمیایی صورت پذیرد و اثرات آن بر سلامتی انسان بررسی گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
169
لینک کوتاه:
magiran.com/p1423822 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!