تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در گاوهای هلشتاین آبستن در شهرستان بیرجند

پیام:
چکیده:
مواد معدنی موادی ضروری هستند که در تولید مثل، رشد و متابولیسم نقش مهمی دارند. با توجه به متاثر شدن مواد معدنی از عوامل محیطی و تغذیه ای و تاثیر متقابل شرایط فیزیولوژیک و مواد معدنی، سنجش آن ها در دوره ی بارداری دارای اهمیت است. در این بررسی از 100 راس گاو نژاد هلشتاین، در نواحی مختلف شهرستان بیرجند خون گیری به عمل آمد. تعداد 75 نمونه مربوط به دام های آبستن (آبستن سبک، متوسط و سنگین) و 25 نمونه مربوط به گروه تازه زا بود. مقادیر کلسیم، منیزیم، فسفر، مس، روی و آهن در سرم گاوها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با پیشرفت بارداری از مقادیر سرمی منیزیم و مس به صورت قابل توجهی کاسته می شود (05/0P<). اگرچه مقادیر کلسیم، فسفر و روی نیز در طی آبستنی روند کاهشی داشتند، ولی از نظر آماری معنی دار نبود (05/0P>). در این میان، مقادیر منیزیم و روی به صورت مشخص (05/0P<) و مس به صورت نسبی (05/0P>) در گاوهای تازه زا افزایش یافتند، ولی کاهش کلسیم تشدید شد (05/0P<). آهن تنها عنصری بود که در طول دوره ی بارداری دچار افزایش نسبی شد (05/0P<). به نظر می رسد کاهش مواد معدنی در طی دوره ی بارداری ناشی از افزایش نیاز مادر و جنین و تداخل احتمالی با سایر عناصر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1423908 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.