خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی Erwinia amylovora جدا شده از درختان میوه دانه دار با استفاده از rep-PCR در استان اصفهان

پیام:
چکیده:
از مهر ماه 1390 تا شهریور 1391 از باغهای درختان سیب،به و گلابی که سوختگی سر شاخه و برگ نشان می دادند در مناطق مختلف استان اصفهان نمونه برداری شد. 49 جدایه روی محیط کشت هایNA،SNA وEMB از باغ های آلوده جداسازی و بر اساس آزمونهای استاندارد باکتری شناسی به عنوان Erwinia amylovora تشخیص داده شدند.همچنین جدایه های حاصله از لحاظ خصوصیات فنوتیپی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، تغذیه ای، دامنه میزبانی، اندازه قطعات DNA تکثیری با استفاده از آغازگرهای اختصاصیA/B و نیز خصوصیات ژنوتیپی در آزمون rep-PCR با استفاده از آغازگرهای سه گانه BOX، ERIC و REP مورد بررسی قرار گرفتند. واکنش فوق حساسیت روی توتون و شمعدانی در تمام جدایه ها مثبت ارزیابی شد. در مایه زنی جدایه ها روی گلابی نارس لکه های قهوه ای تا سیاه رنگ در اطراف محل مایه زنی دیده شد. در آزمون ردیابی بیمارگر با استفاده از آغازگر اختصاصی A/B، کلیه جدایه ها قطعه ای DNA با اندازه تقریبی1000 جفت باز را سنتز کردند. در تجزیه و تحلیل داده های فنوتیپی و ژنوتیپی حاصل از rep-PCR گروه بندی خاصی مشاهده نشد. علاوه بر این آنالیز نتایج آزمونهای فنوتیپی و ژنوتیپی با استفاده از rep-PCR یکنواختی زیادی را در میان سویه های این باکتری در استان نشان داد و کلیه جدایه ها صرف نظر از میزبان از71% همولوژی با یکدیگر برخوردار بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
177 تا 195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1424233 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!